module TFwH.Chap01.ExB where

theta :: Double
theta = pi/4

-- ^
--
-- >>> import Data.Typeable
-- >>> typeOf $ sin theta^2
-- Double
-- >>> typeOf $ (sin theta)^2
-- Double

-- typeOf $ sin^2 theta  <--- cannot type